Hoe werkt de erfbelasting 

De erfbelasting is een belasting over een ontvangen erfenis. Het is de ontvanger die belasting over de erfenis moet betalen. De hoogte van het belastingpercentage is afhankelijk van de relatie die de ontvanger heeft tot de overledene en de hoogte van de erfenis. De erfbelasting voor de partner (langstlevende) en kinderen is het laagst. Kleinkinderen betalen meer erfbelasting en neven, nichten, ooms, tantes en erfgenamen die geen familie zijn, betalen het hoogste tarief.

Het minimale percentage is 10% en het maximale percentage is 40%. Deze tarieven gelden vanaf het jaar 2010, voorheen waren er veel meer verschillende percentages. Vóór 2010 was het percentage minimaal 5% en maximaal 68%. Voor de hogere erfenissen zijn de nieuwe percentages voordeliger.

Hieronder vindt u de percentages erfbelasting 2015 in samenhang met de relatie tot de overledene en de hoogte van de erfenis.

Hoeveel erfbelasting betaalt u?

De belastingpercentages van de erfbelasting 2015 zijn:

Belaste erfenisTariefgroep 1:
Partner
(Pleeg)kinderen
Tariefgroep 1a:
Kleinkinderen en verdere afstammelingen
Tariefgroep 2:
Overige erfgenamen
€ 0 - € 121.296         10%                           18%           30%
€ 121.296 en meer         20%                           36%           40%

 

Over welk vrijstellingsdeel betaald u geen erfbelasting?

Er hoeft niet over het gehele bedrag erfbelasting te worden betaald. Hieronder de tabel met de vrijstellingen 2015. Pas boven de voor u geldende vrijstelling betaalt u erfbelasting.

 

 

Vrijstellingsbedragen erfbelasting  
Partners  € 633.014
Kinderen en kleinkinderen €   19.868
Zieke en gehandicapte kinderen  €   60.138 
Ouders  €   47.477
Overige verkrijgers  €     2.111

Voorbeelden erfbelasting berekenen

Wij zullen een drietal voorbeelden bespreken. Wij laten het netto bedrag zien dat de erfgenaam zal erven en het bedrag dat aan de belastingdienst moet worden afgedragen.

1.       Van ouder naar kind

Een vader komt te overlijden en hij laat 1 kind achter (moeder is al overleden). De vader heeft een huis met een waarde van € 250.000,- en hij heeft € 200.000,- op een spaarrekening staan. De totale erfenis is dus € 450.000,-. De vrijstelling voor een kind bedraagt € 19.868,-.

Totale erfenis  €          450.000  
Vrijstelling  €            19.868  
Belaste verkrijging  €          430.132  
10% van € 117.214
 €                11.721
20% van € 312.918    €                62.584
Totaal af te dragen belasting    €               74.305
Netto te ontvangen erfenis  €         375.696  

2.       Van partner naar partner

Een man en vrouw zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, zij hebben ieder hun eigen vermogen. De vrouw komt te overlijden en de enige erfgenaam is de man. De vrouw heeft een totaal vermogen van € 900.000,-. De vrijstelling bedraagt € 600.000,- De vrijstelling kan gekort worden als er levensverzekeringen zijn afgesloten of als er een nabestaandenpensioen is. De waarde daarvan verkleint de vrijstelling die u heeft.

Totale erfenis  €         900.000  
Vrijstelling  €         627.367  
Belaste verkrijging  €         272.633  
10% van € 117.214    €                11.721
20% van € 155.419    €                31.084
Totaal af te dragen belasting    €                42.805

Netto te ontvangen erfenis

 €         857.196  

 3.       Van overledene naar derden

Een vrouw komt te overlijden en heeft in haar testament opgenomen dat haar beste vriendin € 300.000 zal erven. De vrijstelling voor de overige verkrijgers (derden) bedraagt € 2.092

Totale erfenis  €           300.000  
Vrijstelling  €               2.092  
Belaste verkrijging  €           297.908  
30% van €117.214    €                 35.164
40% van €180.694    €                 72.278
Totaal af te dragen belasting    €              107.442
Netto te ontvangen erfenis  €           192.559  

Het erven van (on)roerende goederen

Er is natuurlijk niet alleen geld dat geërfd kan worden, er zijn ook bezittingen van de overledene. Bijvoorbeeld een huis, een auto of een televisie. Bij roerende goederen zoals een televisie is de dagwaarde beslissend, niet de waarde voor de inboedelverzekering.

Voor de waarde van een huis moet de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) worden gehanteerd. Via de volgende link kunt u in contact komen met een consultant, die kan u adviseren over de te volgen procedure met betrekking tot uw huis (klik hier voor de WOZ-Module).

Let op als de overledene schulden bezit

De overledene kan op het moment van overlijden schulden hebben. Als de erfgenamen ervoor kiezen om de erfenis te accepteren en uiteindelijk blijkt dat er meer schulden zijn dan vermogen, moeten de erfgenamen daarvoor opdraaien. Daarom is het verstandig om de erfenis te verwerpen als de overledene meer schulden heeft dan bezittingen.

Vaak is het niet duidelijk of er uiteindelijk meer schuld is dan bezit. In dat geval kunt u de erfenis onder voorbehoud aanvaarden. Dat heet beneficiair aanvaarden en dat moet u doen binnen drie maanden na het overlijden van de erflater. Het verwerpen of onder voorbehoud aanvaarden van de erfenis moet worden aangegeven bij de griffie van de rechtbank. Hiervoor gelden speciale regels. Een notaris kan u verder helpen in dit traject.

Kosten die aftrekbaar zijn van de erfenis.

De overledene zal begraven of gecremeerd worden. Deze kosten zijn volledig aftrekbaar van de erfenis. De uitvaart hoeft niet betaald te worden door de erfgenamen. Als de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten dan dienen de begrafenis/crematie kosten in mindering te worden gebracht op de uitkering die men heeft ontvangen van de verzekeringsmaatschappij. Als de erfenis uiteindelijk negatief uitvalt, kan de opdrachtgever voor de uitvaart aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte kosten.

Contact met een Notaris

Klik hier om uw vraag te stellen. U zult zo snel mogelijk in contact komen met een Notaris.

Contact met een Belastingadviseur

Klik hier om uw vraag te stellen. U zult zo snel mogelijk in contact komen met een Belastingadviseur.

 

© 2016 Erfbelasting.nl • Website door: IZI Services webdesign